Конференції

Konf 9 11 veresnja 2024 

І Наукова конференція з міжнародною участю

«ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ХІМІЇ - 2024»

1st Scientific сonference with international participation «Innovative Directions of Chemistry Development – 2024»

9-11 вересня 2024 року 

  Завантажити інформаційний лист у форматі PDF (укр.)

  Завантажити темплат тез доповідей (укр.)

Організаційний комітет:

 • Голова ректор ОНУ імені І.І. Мечникова - Вячеслав ТРУБА
 • Співголова декан факультету хімії та фармації ОНУ імені І.І. Мечникова -  Василь МЕНЧУК
 • Співголова директор ФХІ ім. О.В. Богатського - Віктор КУЗЬМІН
 • Співголова генеральний директор ТДВ “Інтерхім” - Анаталій РЕДЕР
 • Співголова зав. кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти ОНУ імені І.І. Мечникова - Олена МАРЦИНКО

Секції конференції:
1. Функціональні неорганічні матеріали
2. Координаційна та супрамолекулярна хімія
3. Аналітична хімія
4. Органічна та фармацевтична хімія Фізична та колоїдна хімія, хімія високомолекулярних сполук
5. Хімічні аспекти екології
7. Інновації в хімічній освіті

 • Мови конференції: українська та англійська.
 • Види презентації: 
  Пленарні доповіді - 30 хв
  Усні доповіді – 15 хв
 • Стендові доповіді – одна сторінка (pdf-формат).
 • Заочна учась - публікація тез.
 • Авторам доповідей пропонується подавати рукописи до журналу «Вісник Одеського національного університету», серія «Хімія».
 • Всі учасники отримають сертифікат (1 кредит - 30 год).
 • Оплата оргвнеску - організаційний внесок ВІДСУТНІЙ 

  Важливі дати

до 25 серпня 
2024 року
Онлайн реєстрація за посиланням:   https://forms.gle/VhJCcmuzaNZu2EXQA 
до 25 серпня 
2024 року
Тези доповіді додаються під час реєстрації, оформлення згідно темплату:  Завантажити темплат тез доповідей (укр.)
до 5 вересня 
2024 року
Програма конференції буде розміщена на сайті http://chempharm.onu.edu.ua та надіслана на e-mail  
 до 25 вересня 
2024 року
Збірник тез буде розміщений на сайті http://chempharm.onu.edu.ua та надісланий на e-mail  
  Сертифікати будуть надіслані усім учасникам конференції на e-mail разом із зібрником тез  

 

   
 • 25.11.2020 р. 75-та звітня наукова конференція професорсько-викладацького складу та наукових працівників ОНУ. Секція ХІМІЧНІ НАУКИ

  СЕКЦІЯ ХІМІЧНІ НАУКИ

  Керівник секції – к.х.н., доц. Менчук В. В.

  Секретар – к.х.н., доц. Тимчук А. Ф.

  25 листопада 2020 р, 11.30 (вул. Єлісаветинська, 14, Велика хімічна ауд.)

  УСНІ  ДОПОВІДІ 

  1. Обґрунтування вибору методів концентрування, розділення та визначенням мікрокількостей речовин з близькими фізико-хімічними властивостями (Звіт за завершеною темою №145) к.х.н., доц. Чеботарьов О.М., к.х.н., доц. Щербакова Т.М., к.х.н. Снігур Д.В.

  2. Макроініціатори β-дикетонатного типу на основі метилметакрилату та манган (ІІ) 5-метил-5-гексен-2,4-діонату к.х.н., доц. Буренкова К.В., к.х.н., доц. Шевченко О.В. 3. Кінетика сорбції деяких ПАР бентонітом к.х.н., доц. Джига Г.М., д.х.н., проф. Стрельцова О.О.

  4. Особливості енергетичного обміну і пулу вільних амінокислот тканин в умовах гіпокінезії різної тривалості д.м.н., проф. Грицук О.І.

  5. Фармакологічне обґрунтування терапевтичної активності екстракту Zingiber officinale на моделях запалення та аналгезії к.б.н., доц. Еберле Л.В.

  6. Оксиди феруму: синтез, фазовий склад та каталітична активність к.х.н., доц. Труба А.С., д.х.н., проф. Ракитська Т.Л.

  7. Селективне розпізнавання різних тартратогерманатних аніонів 1,10-фенантроліновими комплексами Fe(II), Co(II), Ni(II) асп. Афанасенко Е.В., д.х.н., проф. Сейфулліна І.Й.

  СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ:

  1. Роль гідрофобних сил у сорбції деяких антибіотиків і амінокислот високодисперсними кремнеземами к.х.н., доц. Чеботарьов О.М., к.х.н., доц. Щербакова Т.М., к.х.н., Рахлицька О.М., к.х.н. Снігур Д.В., студ. Кулатова А.В.

  2. Кольорометричне визначення води в диметилсульфоксиді з використанням 4-гідроксистирилових барвників к.х.н. Снігур Д.В., к.х.н., Жукова Ю.П., к.х.н., доц. Студеняк Я.І., к.х.н., доц.Чеботарьов О.М.

  3. Адсорбційне модифікування органополімерних іонітів бромідом 6,7-дигідрокси-4-карбокси-2-фенілхроменілію к.х.н., доц. Гузенко О.М., к.х.н., доц. Чеботарьов О.М., асп. Жуковецька О.М., к.х.н. Снігур Д.В., студ. Захарова Ю.Ю., студ. Мукієнко Д.М.

  4. Шляхи синтезу біс-нафталімідів з електронодонорними замісниками в положенні 4 нафталінового ядра к.х.н., доц. Федько Н.Ф., д.х.н., проф. Анікін В.Ф., к.х.н., доц. Ведута В.В.

  5. Флокулююча здатність природних високомолекулярних сполук к.х.н., доц. Тимчук А.Ф., студ. Бабенко А.В.

  6. Функція аніона у координаційних сполуках кобальту(ІІ) з бензгідразидом д.х.н., доц. Кокшарова Т.В., к.х.н. Мандзій Т.В.

  7. Каталітична активність оксидних форм мангану в реакції окиснення діоксиду сульфуру д.х.н., проф. Ракитська Т.Л., асп. Назар А.П.

  8. Synthesis and structure of Ge(IV) and Cu (II) complexes with citric acid and 2,2'-bipyridine Асп. Бучко О.В., д.х.н., проф. Марцинко О.Е.

  Обговорення доповідей

   
 • 28.11.2019 р. 74-та звітня наукова конференція професорсько-викладацького складу та наукових працівників ОНУ. Секція ХІМІЧНІ НАУКИ

   СЕКЦІЯ ХІМІЧНІ НАУКИ

  Керівник секції – к.х.н., доц. Менчук В. В.

  Секретар – к.х.н., доц. Тимчук А. Ф.

  28 листопада 2019 р., 11.30 (вул. Єлісаветинська, 14, Велика хімічна ауд.)

  УСНІ  ДОПОВІДІ 

  1. Розробка теоретичних основ регулювання активності металокомплексних каталізаторів знешкодження газоподібних токсичних речовин (за завершеною д/б темою № 580). д.х.н., проф. Ракитська Т.Л.

  2. Дослідження напрямків синтезу та властивостей 4,5-дизаміщених похідних 1H-бенз-[de]ізохінолін-1,3(2H)-діону (за завершеною д/б темою № 141). к.х.н., доц. Федько Н.Ф., д.х.н., проф. Анікін В.Ф., к.х.н., доц. Ведута В.В.

  3. Фізико-хімічні проблеми радіобіології інкорпорованих радіонуклідів. д.мед.н., проф. Грицук О.І.

  4. Хіміко-аналітичні властивості амінометансульфокислот - потенційних фармацевтичних препаратів. к.х.н., доц. Хома Р.Є.

  5. Адсорбція іонів лантану тонкодиспергованими твердими розчинами жирних кислот в парафіні. к.х.н., доц. Кожемяк М.А.

  6. Гомо- та гетерометалічні комплекси германію(IV) як перспективні субстанції лікарських засобів. к.х.н., ст.н.с. Чебаненко О.А., д.х.н., проф. Марцинко О.Е., д.х.н., проф. Сейфулліна І.Й.

  7. Синтез, структура та властивості різнометально-змішанолігандних біс(цитрато)германатів різного типу. асп. Бучко (Пірожок) О.В., д.х.н., проф. Марцинко О.Е.

  Обговорення доповідей

  СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

  1. Роль 5-сульфосаліцилат-аніона у формуванні координаційного поліедра бензгідразидних комплексів 3d-металів. к.х.н. Мандзій Т.В., д.х.н., доц. Кокшарова Т.В.

  2. Природні та кислотно-модифіковані нанобентоніти - носії купрум-паладієвих каталізаторів окиснення монооксиду карбону киснем повітря. м.н.с. Джига Г.М., д.х.н., проф. Ракитська Т.Л., к.х.н., доц. Кіосе Т.О.

  3. Спектрофотометричне визначення молібдену(VІ) після його міцелярноекстракційного концентрування. к.х.н., доц.,Чеботарьов О.М., к.х.н. Снігур Д.В., асп. Барбалат Д.О., студ. Синєвид А.С.

  4. Вилучення молібдену(VІ) з використанням катіоніту КУ-2-8 модифікованого хлоридом 6,7-дигідрокси-2-метил-4-фенілбензопірилію. к.х.н., доц. Гузенко О.М., студ. Жуковецька О.М., студ. Захарова Ю.Ю., студ. Ожбург В.С.

  5. Вилучення хлоридів алкілпіридинію з розчинів, що містять ПАА. д.х.н., проф.Стрельцова О.О.,Мазурик А.О.

  6. Комплекси Sn(IV) з 2-OH-бензоїл- і 5-Br-2-OH-бензоїлгідразонами ароматичних альдегідів: особливості будови та різні види активності. к.х.н., доц. Шматкова Н.В., д.х.н., проф. Сейфулліна І.Й.

  7. Синтез і структура комплексів Ge(IV) та Cu(II) з лимонною кислотою та 2,2’- біпіридином. асп. Бучко (Пірожок) О.В., д.х.н., проф. Марцинко О.Е., д.х.н., проф. Сейфулліна І.Й., к.х.н., ст.н.с. Чебаненко О.А.

  8. Створення антимікробних матеріалів шляхом модифікації полістиролу вініл-β-дикетонатами металів. к.х.н., доц. Буренкова К.В., к.х.н., доц. Шевченко О.В., к.б.н., доц. Зінченко О.Ю.

  9. Синтез дизаміщених 1,8-нафтоїлен-1’,2’-дигідроімідазолів та 1,8-нафтоїленаценафто[4,5-d]імідазолів. к.х.н., доц. Федько Н.Ф., д.х.н., проф. Анікін В.Ф., к.х.н., доц. Ведута В.В., студ. Мокруха І.С.

   
 • 29.11.2018 р. 73-тя звітня наукова конференція професорсько-викладацького складу та наукових працівників ОНУ. Секція ХІМІЧНІ НАУКИ

  СЕКЦІЯ ХІМІЧНІ НАУКИ

  Керівник секції – к.х.н., доц. Менчук В. В.

  Секретар – к.х.н., доц. Тимчук А. Ф.

  29 листопада 2018 р., 11.30 (вул. Єлісаветинська, 14, Велика хімічна ауд.)

  УСНІ  ДОПОВІДІ 

  1. Структурно-функціональні принципи генерації нових матеріалів для технічного та біомедичного використання на основі металокомплексів органічних хелантів (за матеріалами д/б теми № 554). д.х.н., проф. Марцинко О.Е.

  2. Комплексоутворення та екстракційно-спектрофотометричне визначення Купруму(ІІ) з деякими похідними 6,7-дигідроксибензопірилію. асп. Дубовий В.П., к.х.н., доц. Чеботарьов О.М.

  3. Синтез та будова координаційних сполук карбоксилатів 3d-металів з гідразидами карбонових та тіокарбамінових кислот. д.х.н., доц. Кокшарова Т.В., асп. Мандзій Т.В.

  4. Адсорбция іонів лантану тонкодиспергованими твердими розчинами жирних кислот в парафіні. к.х.н., доц. Кожемяк М.А.

  5. Синтез та властивості 5-галогенозаміщених аценафтен-1,2-діолу. к.х.н., доц. Ведута В.В.

  Обговорення доповідей

   

  СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

  1. Room temperature cloud point extraction: application for preconcentration and spectrophotometric determination of Molybdenum(VI). асп. Барбалат Д.О., к.х.н., доц.Чеботарьов О.М., к.х.н. Снігур Д.В.

  2. Силікагель імпрегнований хлоридом цетилпіридинію, як модифікатор вугільно-пастового електроду для визначення кармоазину. к.х.н., доц. Чеботарьов О. М., студ. Койчева А.С., асп. Плюта К.В., асп. Бевзюк К.В.

  3. Склад, будова комплексів Mn(II), Cu(II) з продуктом конденсації «гідазепаму» та ізатину. к.х.н., доц. Скороход Л.С., м.н.с. Пуля А.В., д.х.н., проф. Сейфулліна І.Й.

  4. Особливості синтезу різнометально-різнолігандних біс(цитрато)германатних та біс(цитарто)станатних комплексів. к.х.н., н.с. Чебаненко, д.х.н., проф. Марцинко О.Е., асп. Пірожок О.В., д.х.н., проф. Сейфулліна І.Й.

  5. Оптимізація адсорбційного вилучення антоціанів з екстрактів бузини волокнистим інообмінником ФИБАН К-1 за допомогою центрального композиційного плану. к.х.н. Солдаткіна Л.М., асп. Новотна В.О.

  6. Синтез 1,8-нафтоїлен-1’,2’-бензімідазолів з електронодонорними замісниками в положеннях 4 та 5. к.х.н., доц. Федько Н.Ф., д.х.н., проф. Анікін В.Ф., к.х.н., доц. Ведута В.В.

  7. Вплив різнометальних вініл--дикетонатних комономерів на термічну стійкість полістиролів. к.х.н., доц. Шевченко О.В., к.х.н., доц. Буренкова К.В.

  8. Наноструктуровані аерозолі, що містять магнетит і a-ферум, в реакції низькотемпературного розкладання озону. д.х.н., проф. Ракитська Т.Л., к.х.н., доц. Труба А.С.

  9. Вплив кислотного модифікування бентоніту на активність Pd(II)-Cu(II)-каталітичних композицій в реакції окиснення монооксиду вуглецю. д.х.н., проф. Ракитська Т.Л., м.н.с. Джига Г.М., к.х.н., доц. Кіосе Т.О.

  10. Synergistic anticonvulsant effect of gidazepam and novel esters based on glycine and monoterpenes. к.б.н. Нестеркіна М.В., д.б.н., проф.Кравченко І.А.

Top